• ပါဝါဘက်ထရီ Pack ကို PCM စမ်းသပ်သူ

ပါဝါဘက်ထရီ Pack ကို PCM စမ်းသပ်သူ

  • Power  Battery  Pack  PCM  Tester

    ပါဝါဘက်ထရီ Pack ကို PCM စမ်းသပ်သူ

    ဤစနစ်သည် 1S-36S Li-ion battery pack PCM စမ်းသပ်မှု၊ ဥယျာဉ်သုံးကိရိယာများ၊ လျှပ်စစ်စက်ဘီးများနှင့် back-up ရင်းမြစ်စသည်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှု ICs အတွက် PCM ၏စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊